Template:DemonIcon

From SMT: Dx2 Wiki
Jump to: navigation, search
{{DemonIcon|1=Yoshitsune}}

Yoshitsune.jpg Yoshitsune